• Regulamin konkursu Instagram oraz Facebook

konkurs-strona(2).png


Regulamin konkursu Instagram

Definicje

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator”– IT Technology Poland sp. z o.o. z siedzibą w Rymanowie (38-480), przy ul. Konopnickiej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy – w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS 0000720489.

2. „Regulamin”– niniejszy Regulamin Konkursu jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

3. „Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, organizowany przez Organizatora na Instagramie.

4. „Instagram” – serwis internetowy pod domeną www.instagram.com, w którym to serwisie realizowany jest Konkurs.

5. „Konto Konkursowe” – profil o nazwie „cobbo_sklep” w serwisie Instagram dostępny pod adresem https://www.instagram.com/cobbo_sklep/

6. „Obserwator” – użytkownik serwisu Instagram, który zaobserwował Konto Konkursowe na Instagramie.

7. „Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie poprzez nagranie filmu video swojego robota marki COBBO Robotics podczas jego działania, udostępnił nagranie na własnym profilu w serwisie Instagram w postaci relacji i oznaczenie Konta Konkursowego, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

8. „Użytkownik Serwisu” – Użytkownik posiadający zarejestrowane konto na Instagramie.

9. „Komisja konkursowa” – zespół składający się z wybranych przez Organizatora osób, który decyduje wyłonieniu zwycięzcy konkursu

10. „Post konkursowy"nagranie użytkowania robota marki COBBO Robotics zamieszczony jako relacja w serwisie Instagram lub Facebook w dniu od 17.02.2023 do 18.04.2023, oraz przypięty jako relacja wyróżniona na profilu Uczestnika oraz posiadająca odnośnik do profilu Organizatora (@sklep_cobbo)
11. „Facebook” – serwis internetowy pod domeną www.facebook.com, w którym to serwisie realizowany jest Konkurs.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs zostanie zrealizowany na stronach Serwisu (www.instagram.com) oraz (www.facebook.com) z wykorzystaniem natywnych rozwiązań Serwisu.

 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się poprzez zrealizowanie warunków zawartych w §4 punkcie 1.

 3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.

 4. Na danego Uczestnika Konkursu przypaść może wyłącznie 1 (jedna) nagroda w całym Konkursie.

 5. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na Stronie internetowej Organizatora pod adresem https://cobbo.pl/news/n/838/Regulamin-konkursu-Instagram-oraz-Facebook

§2

Termin i uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs trwa od 17.02.2023. do 28.04.2023 r.

 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

 3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

  1. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski.

  2. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

  3. posiada dostęp do Internetu, w tym do serwisu Instagram.com lub facebook.com

  4. posiada konto w serwisie instagram.com lub facebook.com

  5. zaobserwowała profil strony https://www.instagram.com/cobbo_sklep/ lub https://www.facebook.com/cobbo.sklep

  6. zamieściła relację zawierającą nagranie video pracy robota marki COBBO Robotics, która zawiera odnośnik do profilu Organizatora (@cobbo_sklep) oraz została przypięta do profilu uczestnika jako relacja wyróżniona na czas trwania Konkursu

 1. zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu, co oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.

 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez serwis Instagram lub Facebook, oraz że Instagram i Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją jego zasady, np. poprzez zakładanie fikcyjnych profili.

§3

Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w związku z Konkursem na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu nagrody.

 2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko), w Serwisie (http://www.instagram.com) lub (https://www.facebook.com/) zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez konto Facebook lub Instagram.

 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu IT Technology Poland sp. z o.o. z siedzibą w Rymanowie (38-480), przy ul. Konopnickiej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy – w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS 0000720489. Administrator informuje, że dane osobowe przekazane przez Uczestników w związku z Konkursem będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą i wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Przekazane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane celem udziału w Konkursie, w tym zarejestrowania uczestników, wyłonienia laureatów, wydania nagrody i rozpatrywania reklamacji - w przypadku tego celu:
  - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby , której dane dotyczą.- art.6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(RODO Podstawa prawna: „ art. 6 ust. 1 lit. a RODO osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”;
  - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Promocji jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody, niepodanie danych osobowych uniemożliwi natomiast wzięcie udziału w Konkursie,
  - odbiorcami danych mogą być: Organizator; dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe, agencje reklamowe,
  - dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem,
  - przetwarzanie danych obejmuje następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, adres korespondencyjny, fakt udziału w Konkursie.

  1. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, a. także do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych w RODO.

  2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  3. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO, do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  4. W celu otrzymywania od Administratora lub Procesora informacji handlowych o produktach i usługach Administratora, w tym w formie wiadomości e-mail, sms lub telefonicznie, koniczne jest wyrażenie odrębnej zgody - zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r., oraz zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. Zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta.

 5. Organizator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail biuro.technology@gmail.com

 6. Administrator korzysta z pomocy podmiotu przetwarzającego – Koordynatora Konkursu (IT Technology Poland sp. z o.o. z siedzibą w Rymanowie (38-480), przy ul. Konopnickiej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy – w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000720489, NIP6842648650.) w celu sprawnej koordynacji jego przebiegu. Administratora i podmiot przetwarzający łączy umowa (w tym o zachowaniu poufności).

 7. Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§4

Zasady oraz tryb wyłonienia laureatów

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie jego trwania:

  1. Zaobserwować profil strony https://www.instagram.com/cobbo_sklep/ lub https://www.facebook.com/cobbo.sklep

  2. Udostępnić nagranie video pracy robota marki COBBO Robotics w postaci relacji w serwisie Instagram lub Faacebook, równocześnie zamieszczając w niej odnośnik do profilu Organizatora (@cobbo_sklep) lub (@cobbo.sklep)

  3. Przypiąć udostępnioną relację do własnego profilu na cały okres trwania konkursu jako relację wyróżnioną

 2. Laureata nagrody wyłania Komisja Konkursowa do dnia 28.04.2023 do godziny 15:00, informacja ta będzie umieszczona w poście na profilu COBBO Robotics na portalu Facebook oraz jako post w serwisie Instagram. Komisja Konkursowa wybierze zwycięzcę konkursu, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, pomysłowość, oryginalność, kreatywność i walor.

 3. Zadania konkursowe umieszczone na profilu COBBO Robotics na portalu Facebook i portalu Instagram po czasie trwania Konkursu nie są brane pod uwagę przez Komisję Konkursową przy przyznawaniu nagród.

§5

Nagrody i tryb ich przekazania

 1. W Konkursie wyłoniony zostanie 1 zwycięzca , któremu zostanie przyznana nagroda w postaci robota do mycia okien COBBO i5”.

 2. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.

 3. Wartość nagrody podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wysokość podatku od wartości nagrody jest odprowadzana przez Organizatora konkursu według aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT na podstawie mailowego oświadczenia odbioru nagrody, przesłanego przez zwycięzcę konkursu.

 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.

§6

Wydanie nagrody

 1. Organizator powiadomi Zwycięzcę konkursu o przyznaniu mu nagrody w formie postu umieszczonego na profilu społecznościowym organizatora, prosząc o podanie w formie wiadomości email na adres biuro@cobbo.pl danych umożliwiających weryfikację spełnienia warunków udziału w Konkursie oraz doręczenie nagrody poprzez kuriera, a także deklarację o przyjęciu nagrody.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych.

 3. Nagrody doręczone zostaną za pośrednictwem kuriera.

 4. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody okaże się niepełnoletnia. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora

§7

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie email na adres: biuro@cobbo.pl w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy nagrodzonych.

 2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Konkursu.

 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane w Serwisie pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą wpłynąć naprawa Uczestników konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany.