• Regulamin promocji -20% na kolejny produkt

Warunki promocji “-20% na kolejny produkt”


Postanowienia wstępne


 1. Organizatorem promocji “-20% na kolejny produkt” jest IT Technology Poland Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 7, 38-430 Rymanów, właściciel marki COBBO Robotics.
 2. Promocja obowiązuje do odwołania
 3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.cobbo.pl
 4. Udział w promocji jest dobrowolny

Warunki i zasady udziału w promocji


 1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania ze zniżki 20% na wszystkie roboty sprzątające, roboty kuchenne i roboty do mycia okien marki COBBO, po wcześniejszym skutecznym zakupie innego robota tej samej marki w Sklepie Internetowym www.cobbo.pl lub w oficjalnym sklepie marki na portalu Allegro (https://allegro.pl/uzytkownik/cobbo_sklep).
 2. Skutecznym zakupem rozumie się jako zakup, w którym klient jest już po okresie możliwości zwrotu urządzenia, czyli po 14 dniach od daty zrealizowania (dostawy) zamówienia.
 3. Wartość rabatu zostaje naliczona automatycznie dla klientów korzystających z tego samego Konta Użytkownika użytego podczas pierwszego zamówienia i jest widoczna na liście produktów oraz w szczegółach produktu.
  1. W razie, gdy pierwszy zakup został dokonany bez rejestracji Konta Użytkownika na stronie www.cobbo.pl, aby uzyskać opisany regulaminem Rabat, konieczny jest kontakt telefoniczny lub e-mail z Biurem Obsługi Klienta.
 4. Rabat obowiązuje 14 dni od daty zrealizowania (dostawy) wcześniejszego zamówienia, uprawniającego do otrzymania zniżki.
 5. W okresie obowiązywania Rabatu, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji jednokrotnie. 
 6. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży produktów.Odstąpienie przez Uczestnika od umowy powoduje utratę rabatów przyznanego Uczestnikowi tytułem udziału w promocji. W przypadku zwrotu towaru uprawniającego do uzyskania opisanego regulaminem rabatu (pierwszego zamówienia w sklepie cobbo.pl), nastąpi odliczenie od zwrotu kwoty wynikającej z promocji przyznanej przy kolejnym (drugim) zakupie.
 7. Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. W czasie trwania promocji ceny produktów mogą ulec zmianie.
 8. Rabat naliczany jest automatycznie, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 9. Rabat nie łączy się z innymi kodami rabatowymi dostępnymi w Sklepie Internetowym.
 10. Rabatom podlegają wyłącznie: roboty sprzątające PRO27, PRO27 UV, LF80 oraz PRO27+, roboty kuchenne COBBO 7 i Sauber TH8 oraz robot do mycia okien COBBO i5. 
 11. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.


Postanowienia końcowe

 1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.cobbo.pl